Cool Computer images

A few nice Computer images I found:

Image from page 67 of “Usus et Fabrica Circini Cuiusdam Proportionis” (1655)
Computer
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: ususetfabricacir00capr
Title: Usus et Fabrica Circini Cuiusdam Proportionis
Year: 1655 (1650s)
Authors: Capra, Balthasar
Subjects:
Publisher:
Contributing Library: The Computer Museum Archive
Digitizing Sponsor: Gordon Bell

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
omtiis tratlandis, ta*menfatts commodcpctefl turrium ,fiuminum, c? huiufrnodi propriasdimenfiones nobis exhibere, terfio locoponitur quadratumgeometricum,quodad ditlas dimer.fi ones indagandas quam maxime tonducere nuliusefl qui dubitare poffxt, modo diquando aucJortm monumcnta perluftret*verit • Verum cum aftronomtciquadrantis vfus, Vtplurimumfitlabo*riofus i notitiamq trtangulorum finuum tangentium & huiufmodinonminimam exigat, idebfolum perquadratum geometrtcum dimetiendifraxim conjcribere decreut, qu£ licet A quam pluribus alijs dtffusl ad»modumfit tradtta tamcn cumab aliquibus fecretiloco htc mcdus dime*tiendarum altitudinum , profundiiatum &c.perhoc inflrumentumha*beatur yCumqueillis qtafirmam fcdemnon habentesminus commod(Ljquadratumgeometrtcum [ecumgeftarevalent >maxtmam Vtilitatemfitallaturus, ideb non inutiliter mefaclurum extftimaui^fiilla quaabalijsprolixede quadrato geometrico fuerunt tradita brettiter, dilucideta*men^ad boc noftrum tnftrumcntumrcduxero. r

Text Appearing After Image:
V s v s Diftantiam inter duos terminos in eodem plano ad quorum alterum tantum accedit pofsitindagare* c a p v T i.1 Otandam imprimis, quod h&c extimx circunferentid diuifaimoo.partes conttnetvmbram reftam&vmbram Ver*fam ipjius qu adratusgeometrici, ideb >t iilos centenariosdiftinguere •paleamus. £. g. dum per brachium c, d. cernUmits in proxime fequenti figura % qui iuxta menforis ocu*lum collocatus in fuperiori parte yerfus n.fecundum quiautem illi op*poniturprimumfemper nominabimus,primus enim nobis ofiendit vm+bramverfam>fecundusautem T>mbramreUam. Sititaq; inucftigandddiflantia a.b. vtputa latitudo alicuius fluutj, 4 centro indrumenti dimit*tas perpendtcuium libere cadentem, tunc conditutus inpuntlo a. ohfer*uabis quodcunqne fignum cprogreffus y>erb adlocumQ. per inflrumentibrachium c. d. (quod quidemfi duo pinnacidia, habcbtt, ad hoc vt pifusaberrare non Paleat, obferuatio erit exatiior) refpicies terminum b. &cbferuabis quot partes, & cuius nam

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Image from page 79 of “Le Operazioni del Compasso Geometrico et Militare” (1649)
Computer
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: leoperazionidelc17paol
Title: Le Operazioni del Compasso Geometrico et Militare
Year: 1649 (1640s)
Authors: Galileo Galilei
Subjects:
Publisher:
Contributing Library: The Computer Museum Archive
Digitizing Sponsor: Gordon Bell

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
Poflìa* €% T)EL QU^V^^TE TET^ Polliamo in oltre col medefimo Strumento mifurarevnAltezza polla Copra vnaltra ,come fé vo!e(Iimomifurare laltezza della Torre A B. pofta fopra lmonteB CPrima fendo nel punto D. traguarderemo la fommicàdella Torre A. notando i punti tagliati dal filo EI. li qualifianov.g, I8.poi,lafciando vnafta piantata nel puntoD.venghiamoauanti fin tanto che traguardando la bafedella Torre, cioè il punto B. il perpendicolo G O. tagli ilmedefimo numero r 8. il chefia quando faremo venuti ai {►unto R dipoi mifurinfi i pafsi tra le due Stationi D Equa•i fianoper eflempio 13 o.Sc queflo numero fi multiplichiperil8.punti3neverra234O.il qual numero fi diuidapeno®, ne viene z 3. & due quinti, & tanti pafli farà al-ta la Torre AB.

Text Appearing After Image:
^%i^

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.