Image from page 57 of “Usus et Fabrica Circini Cuiusdam Proportionis” (1655)

A few nice Computer images I found:

Image from page 57 of “Usus et Fabrica Circini Cuiusdam Proportionis” (1655)
Computer
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: ususetfabricacir00capr
Title: Usus et Fabrica Circini Cuiusdam Proportionis
Year: 1655 (1650s)
Authors: Capra, Balthasar
Subjects:
Publisher:
Contributing Library: The Computer Museum Archive
Digitizing Sponsor: Gordon Bell

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
t cubus flamneus & defideretur fi alius fierideberet argenteus cnius ma*gnitudinisfitfuturus. oiperiatur inpunclisfiannifecundum omnia lateracubi, & excipiatur interuallumpun-a Uorum argenti, & ex inuentis late-ribus argenti conflruatur cubus fimi-lis alteri, qui magnitudine erit diuer*fusy fed pondere tamen aqualis» Quodvnico exemplo demonflrarepoffumus, circino aliquo accipiatur quanti*tas alterius laterisvt putaA9B. fecundum quam aperiatur in punUisftan.ftan. & ex immoto inflrumento excipiatur diflantia inter puncla^arg. arg. pro latere d. bacq; eadem metbodo omnia alia lateraerunt ac*fipienda, donec totus cubusfit conftruclus. Quomodopropofitae fpheraenoti ponderis diametrocognita, pofsimushas lineas accommodare vt liberatoribus exaftifsime inferuire pofsint. c a p v t xxx. COnflat omnibusmetallainterfeeffediuerfaratione pondcris^tunuapuddiuerfasGentes Variamejfeponderum quantitatem quare^jquiinflrumentum Pniuerfale (vulgariter cbalibariQ dtcitur) defiderat, iliui

Text Appearing After Image:
Circini Proportioxnis. 47 ilhd absq;omni dubio debet ejjemobtle, adhoc vtpoffit diuerfts ponde»ribus diuerfarumgcritium 7&dinerfis metallis accommodari, bcc autemjftius infirumenti beneficiopraftari poffe affumpto exemplo facHiime de»monftrabimus. Sinanq* effes Dledtolani, & optares inftrumenttim ac*commodatnm iuxta ratto-ncm ponderis Uiius Ciuitatis inquiras diame*trumalicuius fpber&E.g.plumbea: notiponderis -ptputa lo.librarum,banc diarnctrum velin infirumcnto , Velaltbtftgnabts, ita vt quocief*cunq-} libuerit integrameius qumtitatcmhaberepoffis; quando itaq ne*ceffum erit aptare injirumentnm, ita vt accepta quantitate oris alicuiustormentibellicipcffts fcirepondus metalli,vt puta plumbi , quodinijcidcbet,ftatim acctptas diametrimi {pbera 20. librarumfupra notatam,fe*cundum quam aperies lineas folidorum in 20. 20. boc eft fecundumpon*dusfpbera cuius diametrum affnmpfifiitunc accepta oris tormenti belliciqnantitate, videaturqno incidat, ex numero enimpunclorum ccgnofce

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.

Image from page 85 of “Usus et Fabrica Circini Cuiusdam Proportionis” (1655)
Computer
Image by Internet Archive Book Images
Identifier: ususetfabricacir00capr
Title: Usus et Fabrica Circini Cuiusdam Proportionis
Year: 1655 (1650s)
Authors: Capra, Balthasar
Subjects:
Publisher:
Contributing Library: The Computer Museum Archive
Digitizing Sponsor: Gordon Bell

View Book Page: Book Viewer
About This Book: Catalog Entry
View All Images: All Images From Book

Click here to view book online to see this illustration in context in a browseable online version of this book.

Text Appearing Before Image:
iterumdeprimendo bracbium a#&. rcfpiciesfignumt.no» K tabifq; ^4 y s ^ s tabisfc etiam partes abfcijjas d perpeudicHlo9 ui Vel in Wraqaa ohfer*

Text Appearing After Image:
ikthne funtprimi, Velfecundicentenarij, Velin Vna primi, in alttr&fecundi* Trimum autem fintprmi, quare dicesfi partes abfcijfatnfe*cunda obferuatione a.d. dant difjerenttatn partium abftijfnmm in vtra-que obftruaticne, quot dabit altttudo B. a. (tntftcundo fecundi cemena«fij% prhnum dicesfi partei abfctfjk inprima obftruatione a.g. dant i oo*.quot dabttdtjferentta partium nbfctffarum in Vtraq- ohferuatione, cumquartoque numero itcrum dices ,fi 100. dant quartum numerum modovnuentum, quot d.ihn altitudo b. a. Tertio & -pltimo ponamus in prtma$bftruaticme a , c« ahfandere primum centenarium, in fecunda autemA« Voftcundum • Trimum dicendum eritfi oo. dant partes abfttffas inprima&bftruattone Aicquoidabunt partes abfciffain fecunda obftr-mtione A.v«quartnm inuentum numerum fubtrabtmus ex ioo, cum■jjuo reftduo itertm dtcimus 9fi loo.dantboc refidttum, qttot dabit alti*tudo & h. vtrobiquc en im habebimus altnudinem c. d. Yertim Circini PnopoRTroNisr ^i Verum tamen

Note About Images
Please note that these images are extracted from scanned page images that may have been digitally enhanced for readability – coloration and appearance of these illustrations may not perfectly resemble the original work.